Изнајмување

Доколку сакате да изнајмите уред/уреди, ние сме компанија која нуди целосна подршка во тој сегмент: одбирање на уреди согласно Вашите потреби, одржување и сервисирање на истите и вклучен тонер за функционирање на уредот. Изберете принтер, мултифункциски црно-бел или колор уред, или пак imageRUNNER црно-бел или колор фотокопир со завидни перформанси.
 
Она што е најнеопходно за да ја добиете Вашата најдобра понуда е да ги добиеме следните информации:
 
Колку корисници ќе користат еден уред?
Колку уреди ви се потребни? ( овде добивате и наша препорака во зависност од организацијата на Вашите канцеларии и обемот на печатење)
Колку отпечатоци правите месечно? ( tips: најчесто ова се одредува со колку топовии/кутии хартија трошите месечно)
Дали ви е потребен мултифункциски уред: принтер, копир, скенер?
Дали ви е потребен само А4 уред или печатите и други формати?
Дали имате потреба од црно бел уред или печатите и колор?
Дали имате дополнителни потреби од уредот? ( финишер, staples, etc)
Дали сакате нов некористен уред или пак користен уред?
Дали Ви се потребни заштити при печатење? (secure print)
 
Најевтината ценовна понуда не секогаш е и најдобра за Вас.
Најевтината понуда за Вас е да добиете уред/уреди со сите неопходни перформанси за Вашиот бизнис по најниска цена и најдобар квалитет.

Партнер

Сертификации

TOP